Propisi i zakonska akta

Pravni propisi koji regulišu rad omladinskih (studentskih) zadruga:

  • Zakon o zadrugama (Sl.list SRJ br. 41/96 i 12/98)
  • Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl.list SRJ br.20/98 I Sl.glasnik br.47/2010)
  • Zakon o radu ( Sl.glasnik RS br.24/05, 75/14)
  • Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (Sl.glasnik RS br. 34/03, 42/03)
  • Zakon o zdravstvenom osiguranju (Sl.glasnik RS br.107/05)
  • Zakon o porezu na dohodak gradjana (S.glasnik RS br. 24/01, 80/02)
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS br. 84/04)
  • Zakon o PDV-u (Sl.glasnik RS BR.84/04)
Zakon o radu (Službeni glasnik RS 75/2014)

Član 198 „ Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama.“

Član 35 „ Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.“

Kazne za prekšaj su:

  • 100.000 dinara za pravno lice odnosno 50.000 dinara za preduzetnika i 10.000 dinara za odgovorno lice kod pravnog lica, ako se primerak ugovora ili kopija ugovora ne drži na mestu gde zaposleni obavlja svoj posao.
  • 800.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice odnosno 300.000 do 500.000 dinara za preduzetnika i 50.000 do 150.000 za odgovorno lice kod pravnog lica, ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu ovog zakona.

Najbitnije prednosti korišćenja usluga studentsko - omladinskih zadruga navedene su u našoj ponudi, datoj u Prilogu.